1.
และฐิติมาพร หนูเนียม วว. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากเปลือกและกากส้มเหลือใช้. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2015 Jan. 20 [cited 2024 Feb. 24];6(1):159-70. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29461