1.
จันบัวลา ส. การพัฒนาส่วนผสมผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2012 Apr. 27 [cited 2024 Mar. 1];5(1):13-22. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5147