1.
ภาคภูมิ ท, จันตรี ก. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดผสมระหว่างจอกและมะขามป้อม ที่มีผลยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2012 Apr. 27 [cited 2024 Feb. 24];5(1):47-60. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5160