1.
อนันตธนาชัย ร, กิตติวราพล ท, กุลเศรษฐัญชลี ช, อ่อนวิมล น, ขันสี อ, จารุปาณ ก, อนันตธนาชัย น, ประเปรียว น, พนมวัน ภ, จันทโชติ ถ. การพัฒนาสำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและบริบทชุมชน. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2013 Jan. 23 [cited 2024 Feb. 24];3(1):59-74. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5211