1.
สุขเกษม ช, โทผล ส. มาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับนักวิจัย (ทางชีวการแพทย์). J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2013 Jan. 23 [cited 2024 Feb. 22];3(1):105-18. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5220