1.
จันตรี ก, นวลบุญ ท. การศึึกษาประสิทธิภาพการกราฟต์บิสอะมิโนโพรพรอกซีลงบนผิวหน้าของฟิล์มพอลิเอทธิลีนและฟิล์มพอลิโพรพิลีนและการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย. J Food Health Bioenv Sci [Internet]. 2013 Jan. 23 [cited 2024 Feb. 25];1(1):12-30. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5246