[1]
สายแก้วศ. 2021. การตรวจหาฟอร์มาลีนในหมึกกรอบโดยใช้ Fourier Transform Infrared สเปกโทรสโกปี (FTIR). วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม. 2, 4 (ส.ค. 2021), 28-35.