[1]
ทวีแสงรุ่งโรจน์ว., นุ้ยเด็นน., ตัณฑวรรธนะ ศ. และ กองอรรถช. 2021. การประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่งการปวดหลังส่วนล่างตามแนวทางการแพทย์แผนไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม. 2, 3 (ก.ค. 2021), 11-17.