[1]
โสมาเกตุส., จันทร์โอทานน. และ แจ้งกำพี้ช. 2021. รถสำรวจสายไฟฟ้าภายใต้ฝ้าเพดานแบบเรียบ. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม. 2, 4 (ส.ค. 2021), 10-27.