(1)
Phetkrachang, K.; Aunkaew, S. .; Rawangwong , N. .; Hemtanon , S. . กรอบแนวคิด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนต้นแบบ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา. STIJ 2021, 2, 1-9.