(1)
สายแก้วศ. การตรวจหาฟอร์มาลีนในหมึกกรอบโดยใช้ Fourier Transform Infrared สเปกโทรสโกปี (FTIR). STIJ 2021, 2, 28-35.