โสมาเกตุส., จันทร์โอทานน., & แจ้งกำพี้ช. (2021). รถสำรวจสายไฟฟ้าภายใต้ฝ้าเพดานแบบเรียบ. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, 2(4), 10-27. ืบค้น จาก https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij/article/view/251327