สายแก้วศ. การตรวจหาฟอร์มาลีนในหมึกกรอบโดยใช้ Fourier Transform Infrared สเปกโทรสโกปี (FTIR). วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, v. 2, n. 4, p. 28-35, 31 ส.ค. 2021.