ทวีแสงรุ่งโรจน์ว.; นุ้ยเด็นน.; ตัณฑวรรธนะ ศ.; กองอรรถช. การประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่งการปวดหลังส่วนล่างตามแนวทางการแพทย์แผนไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, v. 2, n. 3, p. 11-17, 8 ก.ค. 2021.