โสมาเกตุส.; จันทร์โอทานน.; แจ้งกำพี้ช. รถสำรวจสายไฟฟ้าภายใต้ฝ้าเพดานแบบเรียบ. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, v. 2, n. 4, p. 10-27, 7 ส.ค. 2021.