สายแก้วศศิธร. 2021. “การตรวจหาฟอร์มาลีนในหมึกกรอบโดยใช้ Fourier Transform Infrared สเปกโทรสโกปี (FTIR)”. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2 (4), 28-35. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij/article/view/250845.