ทวีแสงรุ่งโรจน์วีรวัฒน์, นุ้ยเด็นนิดา, ตัณฑวรรธนะ ศศิธร, และ กองอรรถชมลรรค. 2021. “การประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่งการปวดหลังส่วนล่างตามแนวทางการแพทย์แผนไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2 (3), 11-17. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij/article/view/250873.