พูลเพียรกันยารัตน์. 2021. “การออกแบบอุปกรณ์กำจัดเศษงานกลึงหน้าแท่นกลึง”. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2 (4), 1-9. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij/article/view/250955.