พูลเพียร กันยารัตน์. 2021. “Design Cleaning Equipment on the Lathe Platform”. Science Technology and Innovation Journal 2 (4):1-9. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij/article/view/250955.