โสมาเกตุสุธี, จันทร์โอทานนพพล, และ แจ้งกำพี้ชนายุทธ. 2021. “รถสำรวจสายไฟฟ้าภายใต้ฝ้าเพดานแบบเรียบ”. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2 (4), 10-27. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij/article/view/251327.