โสมาเกตุส., จันทร์โอทานน. และ แจ้งกำพี้ช. (2021) “รถสำรวจสายไฟฟ้าภายใต้ฝ้าเพดานแบบเรียบ”, วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, 2(4), น. 10-27. vailable at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij/article/view/251327 (ืบค้น: 8ธันวาคม2021).