[1]
สายแก้วศ., “การตรวจหาฟอร์มาลีนในหมึกกรอบโดยใช้ Fourier Transform Infrared สเปกโทรสโกปี (FTIR)”, STIJ, ปี 2, ฉบับที่ 4, น. 28-35, ส.ค. 2021.