[1]
ทวีแสงรุ่งโรจน์ว., นุ้ยเด็นน., ตัณฑวรรธนะ ศ., และ กองอรรถช., “การประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่งการปวดหลังส่วนล่างตามแนวทางการแพทย์แผนไทย”, STIJ, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 11-17, ก.ค. 2021.