[1]
โสมาเกตุส., จันทร์โอทานน., และ แจ้งกำพี้ช., “รถสำรวจสายไฟฟ้าภายใต้ฝ้าเพดานแบบเรียบ”, STIJ, ปี 2, ฉบับที่ 4, น. 10-27, ส.ค. 2021.