โสมาเกตุส., จันทร์โอทานน., และ แจ้งกำพี้ช. “รถสำรวจสายไฟฟ้าภายใต้ฝ้าเพดานแบบเรียบ”. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, ี 2, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, น. 10-27, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij/article/view/251327.