พูลเพียร กันยารัตน์. “Design Cleaning Equipment on the Lathe Platform”. Science Technology and Innovation Journal 2, no. 4 (July 21, 2021): 1–9. Accessed May 26, 2024. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij/article/view/250955.