โสมาเกตุสุธี, จันทร์โอทานนพพล, และ แจ้งกำพี้ชนายุทธ. “รถสำรวจสายไฟฟ้าภายใต้ฝ้าเพดานแบบเรียบ”. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 2, no. 4 (สิงหาคม 7, 2021): 10-27. ืบค้น ธันวาคม 8, 2021. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij/article/view/251327.