1.
โสมาเกตุส, จันทร์โอทานน, แจ้งกำพี้ช. รถสำรวจสายไฟฟ้าภายใต้ฝ้าเพดานแบบเรียบ. STIJ [ินเทอร์เน็ต]. 7 สิงหาคม 2021 [อ้างถึง 8 ธันวาคม 2021];2(4):10-7. vailable at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij/article/view/251327