Return to Article Details การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS, MINITAB, PSPP และ R สำหรับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล