[1]
ล้านไชย ม., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., ทองศรี ว., พิริยะภัทรกิจ อ. and จันจุฬา ณ. 2018. การผสมเกสรที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง. Thai Journal of Science and Technology. 7, 3 (Jan. 2018), 261–271. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.17.