[1]
อินทรัตน์ ธ. and ไวภาษา ช. 2018. การทดลองประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของต้นแสมทะเลเบื้องต้นด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน. Thai Journal of Science and Technology. 7, 3 (Jan. 2018), 307–318. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.8.