[1]
คบพิมาย ย., สกูลสิงหาโรจน์ ช., แสงทอง ว. and จีนะเจริญ ศ. 2018. การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้ตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิแป้งสุกในข้าวไทย. Thai Journal of Science and Technology. 7, 3 (Jan. 2018), 282–292. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.19.