[1]
เกตตะพันธุ์ ส., อนันต์ ก., อธินุวัฒน์ ด. and เมตปราณี ล. 2018. ผลของการใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ในชุมชนเกษตรอินทรีย์. Thai Journal of Science and Technology. 7, 4 (May 2018), 333–354. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.32.