[1]
คำโมนะ ก., พงษ์เจริญกิต แ., แสงทอง ว. and สกูลสิงหาโรจน์ ช. 2018. การเพิ่มการแสดงออกและการถ่ายทอดยีน OsDFR ที่เกี่ยวข้องในวิถีการสังเคราะห์แอนโทไซยานินและโปรแอนโทไซยานิดินในข้าวดัดแปลงพันธุกรรม. Thai Journal of Science and Technology. 7, 4 (May 2018), 371–381. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.34.