[1]
วงศ์ประเสริฐ ส. and เชื้อบุญ ว. 2018. ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. Thai Journal of Science and Technology. 7, 4 (May 2018), 399–407. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.37.