[1]
แวนบอเซอร์ บ. and ทรัพย์สมบูรณ์ ก. 2018. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ทิ้งงานก่อสร้างของส่วนราชการตามเอกสารของกรมบัญชีกลาง. Thai Journal of Science and Technology. 7, 4 (May 2018), 427–441. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.40.