[1]
วรรณประเสริฐ พ., อธินุวัฒน์ ด. and ผลประไพ ช. 2013. ผลของการใช้ปอเทืองร่วมกับปุ๋ยคอกในการผลิตผักคะน้าอินทรีย์. Thai Journal of Science and Technology. 2, 2 (Oct. 2013), 115–124. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2013.18.