[1]
โสตถิวิไลพงศ์ จ. and อธินุวัฒน์ ด. 2018. การพัฒนาชีวภัณฑ์อารักขาพืชอนุภาคนาโนจากการกักเก็บสารสกัดใบพลูในนาโนไคโตซานเพื่อควบคุมโรคเน่าเละของผักกาดขาวปลี. Thai Journal of Science and Technology. 7, 5 (Aug. 2018), 516–533. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.47.