[1]
ศรีมงคลลักษณ์ อ., ภู่ภิญโญกุล ม. and ตั้งตระกูล พ. 2018. ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างและอัตราส่วนระหว่างของแข็งต่อสารละลายกรดซิตริกที่ใช้สกัดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเพคตินจากเปลือกส้มโอ. Thai Journal of Science and Technology. 7, 5 (Aug. 2018), 544–552. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.49.