[1]
ดำริห์อนันต์ จ. and ปานรังศรี ธ. 2018. การจัดการทรัพยากรเพื่อลดเวลาในงานเทคอนกรีตด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ในระบบคอสมอส. Thai Journal of Science and Technology. 7, 5 (Aug. 2018), 553–566. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2018.50.