[1]
พรเจริญ อ., บดีรัฐ น.เ., ฤกษ์งาม ถ. and ชูเมียน ส. 2019. การประเมินภาวะสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะเหล็กของผู้ประกอบอาชีพทำมีด. Thai Journal of Science and Technology. 8, 1 (Jan. 2019), 85–92. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.9.