[1]
ศรีธเรศ น., เทพรักษา ป. and โควะวินทวีวัฒน์ ส. 2019. ผลของการใช้สารเสริมชีวภาพ (DS-1) ในอาหารไก่เนื้อต่อเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนตัดแต่งและคุณภาพเนื้อ. Thai Journal of Science and Technology. 8, 2 (Mar. 2019), 156–166. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.25.