[1]
งามล้วน ศ., ชคตระการ ส. and ชุติมานุกูล พ. 2019. ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการเคลื่อนย้ายซิลิกอนของถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8. Thai Journal of Science and Technology. 8, 4 (May 2019), 377–385. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.45.