[1]
มณีโชติ ส. and อธินุวัฒน์ ด. 2019. การใช้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมสู่เกษตรอินทรีย์ยุค 3.0 และเพิ่มรายได้ของเกษตรกรรายย่อย. Thai Journal of Science and Technology. 8, 5 (Jun. 2019), 468–478. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.53.