[1]
ศรีรัตนโชติ เ., พันพิพัฒน์ ว., ชัยจันทร์ ม. and หนิสอ ห. 2019. ผลของชนิดของอิมัลซิไฟเออร์ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของเบต้าแคโรทีนนาโนอิมัลชัน. Thai Journal of Science and Technology. 8, 6 (Dec. 2019), 620–632. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.65.