[1]
หะยีลาเต๊ะ ณ., ชคตระการ ส., ภูมิพันธ์ พ. and ชุติมานุกูล พ. 2020. ผลของแคลเซียมซิลิเกตจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองกระบวนการทางสรีรวิทยาของข้าวเหนียวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 ภายใต้สภาวะขาดน้ำ. Thai Journal of Science and Technology. 9, 3 (Apr. 2020), 278–289. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2020.18.