[1]
กาวิชา ป., เหลาผา เ., ปอนพังงา ป. , รัตนพลแสน ล., อาจเจริญ เทียนหอม อ., แสงดี อ. , วงศ์มณีโรจน์ ม. and หอมหวล ร. 2021. Efficacy of Antagonistic Bacillus spp. Isolates on Growth Promotion of “Kluai Hin” Banana and Granular Bacillus-enriched Organic Fertilizer Production: -. Thai Journal of Science and Technology. 10, 2 (Sep. 2021). DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2021.12.