[1]
แซ่ตั๊น จ., สอนสมนึก ส. and สินสมบูรณ์ทอง ส. 2021. ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพประเภทการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก. Thai Journal of Science and Technology. 9, 6 (May 2021), 729–740. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2020.76.