[1]
งามสุข ธ., นาไชย พ. and สินสมบูรณ์ทอง ส. 2021. การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS, MINITAB, PSPP และ R สำหรับสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์. Thai Journal of Science and Technology. 9, 6 (May 2021), 741–751. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2020.77.