[1]
ลิสวัสดิ์ ส., วัชรเสถียร ว. and ตุลยนิติกุล เ. 2021. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพีนอลไลซ์ในตัวแบบการถดถอยลอจิสติกภายใต้ข้อมูลที่มีมิติสูงแบบบางเบาและตัวแปรทำนายมีความสัมพันธ์กันสูง. Thai Journal of Science and Technology. 9, 6 (May 2021), 761–772. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2020.79.